کک و مک و جوش صورت:

لیزرهای كم توان در بهبود خون رسانی و کمک به درمان لک و حتی موارد ملاسما مقاوم به درمان بسیار مؤثرند و در ضمن از برگشت لك ها نیز جلوگیری می كنند.

# بعد از تخلیه جوش ها و پاکسازی پوست حدودا ١٥ – ١٠ جلسه لیزر به فاصله ۵-۴ روز یکبار لازم است.