پاسخ های ثانویه (تاخیری):

شامل یک سری تاثیرات سیستمیک است که از گردش در خون و لنف حاصل می شود ، مانند افزایش غلظت (photoproducts) محصولات واکنش های نور که اثر ضد التهاب داشته با افزایش ایمنوگلوبین ها ، لنفوکین ها که PGI بعضی پروستاگلاندین ها مثل ٢ در سیستم ایمنی و افزایش بتااندورفین ها و انکفالین ها که نقش در ایجاد بی دردی دارند ؛ به دنبال تابش لیزر در سلول واكنش های اولیه و واكنش های ثانویه سلولی افزایش می یابد و در چرخه ATP زنجیره تنفسی میتوكندری با تغییر حالت رودوكس سلول و تبدیل به شكل انرژی قابل افزایش تا حدود ۳۰۰% می شود ، این افزایش انرژی باعث واكنش های سلولی در جهت زایش و ترمیم سلول عصبی می شود.