پاسخ های اولیه (فوری):

که شامل پاسخ بافتی موضعی می باشد مانند وازودیلاتاسیون(افزایش گردش خونی) ؛ درناژ لنفاوی(افزایش فعالیت نوتروفیل ها، لنفوسیت ها وفیبروبلاست ها) ؛ بهبود متابولیسم سلولی در سلول های آسیب دیده و افزایش آستانه تحریکی رسپتورهای درد.