خواص نور لیزر

نور لیزر به طور اعم دارای خواص زیر است:

١- مونوكروم : تمامی فوتون های لیزر ، دارای یك طول موج یكسان هستند.

٢- كو هرنت: قله ی هر موج با موج دیگر منطبق است.

٣- واگرایی كم: نور لیزر به صورت یك نور موازی و مستقیم در یك مسیر حركت می كند.

٤- شدت بالا: تمركز نور لیزر در مقطع كوچك باعث درخشندگی زیاد آن شده است.