موارد منع لیزر:

۱- حاملگی : بهتر است از تابش لیزر روی شكم خانم حامله اجتناب شود ولی می توان به جز شكم به اعضای دیگر ، لیزر داد و منع مصرف ندارد.

٢- تشنج : در این بیماران با رعایت فركانس خاص می توان از لیزر استفاده كرد.

٣- غده تیروئید : بهتر است از تاباندن دوز های بالا روی تیروئید اجتناب شود.

٤- كودكان : هنوز نظر قطعی در این مورد داده نشده ولی در كل می توان در كودكان نیز از لیزر استفاده كرد.

٥- وجود دستگاه ضربان ساز قلبی : این دستگاه یك دستگاه الكترونیكی است كه تحت تاثیر نور لیزر قرار نمی گیرد و لیزر روی عملكرد آن بی تاثیر است.