مقدمه ای بر لیزر

بشر از دیر باز به آثار درمانی و شفا بخش نور پی برده است و ھمواره از مزایا و فواید نور در كاھش آلام و درد و رنج ھای خود بھره جسته است به ھمین خاطر بشر از مدت ھا قبل از نوردرمانی يا فتو تراپی در درمان بیماری ھا نیز بھره می برده است مانند درمان بیماری ھای پوستی نظیر ويتیلیگو آلوپسی و…. پاسخ بیولوژيك بافت حیوانی به نور ، سال ھا قبل از ساخت اولین لیزر (١٩٦٠) توسط دكتر الكساندر گورويچ درسال ١٩٢٣ كشف شد او متوجه واكنش پذيری و تاثیر سلول ھا از يكديگر توسط بیوفتون ھای ساطع شده از ھسته و بیوپلاسم سلولی شد. اين بیوفتون ھا روند رشد را در سلول تحريك می كنند ، وی اين پديده را فتوبیواينداكشن يا ”القای نوری حیات“ نام نھاد.

تمام موجودات زنده برای ادامه ی حيات نياز به غذا ، هوا و نور دارند و اين تنها شامل گياهان و موجودات فتوسنتز كننده نمی باشد.

واكنش نور با بافت حيوانی ، واكنش ناشناخته ای نيست از اين دسته می توان واكنش فوتون های نوری با مولکول ردوپسين را در شبكيه ی چشم نام برد كه منجر به ايجاد و انتقال ايمپالس عصبی می شود و در نهايت حس بينايی بوجود می آيد از موارد ديگر فعال شدن VITD3 در اثر نور يا تبديل بيلی روبين غير محلول در آب به نوع محلول در آب توسط اشعه UV می باشد.