لیزر چیست؟

اگر الكترون های دور هسته اتم را بر انگیزیم تعدادی از الكترون ها انرژی جذب كرده و به مدار بالاتر جهش میكنند كه در این حالت اتم برانگیخته و تحریك شده است و ناپایدار میباشد ، این حالت مدت بسیار كوتاهی ادامه دارد.

موثرترین و بی خطرترین روش درمان دیسك كمر و دیسك گردن ، لیزر میباشد از آنجا كه لیزر قدرت بازسازی سلولی دارد میتواند سلول های تخریب شده دیسك را ترمیم نماید ، لیزر خطرات جراحی را به هیچ وجه ندارد و میتواند بطور خارق العاده ای بافت عصبی و دیسك ها و رباط ها را بهبود بخشد.

لیزر امواج الکترو مغناطیسی است كه ویژگی های خاص دارد.

حروف اول کلمات Light Amplification By Stimulated Emission of Radiation را LASER می نامند و به اختصار تقویت نور نشر بر انگیخته می باشد ، هر لیزر در محدوده طیفی خاصی انتشار می یابد.