لیزر و ترمیم عصب سیاتیک:

لیزرهای كم توان اثرات ترمیمی خارق العاده ای در بهبود عصب سیاتیك پاها و رفع درد لگن و ران ها دارند.