لیزر و ترمیم سلولی سندرم مچ دست (کاریال تانل سندرم):

این نوع بیماری در اثر كار زیاد زنان خانه دار یا كارگرانی كه هنگام كار ، فشار زیادی به مچ دست وارد می كنند اتفاق میافتد ، اعصاب مچ دست اینگونه افراد دچار التهاب شده و باعث تنگی كانال كارپال مچ دست می شود كه همراه با درد شدید و سوزن سوزن شدن انگشتان دست می باشد .