لیزر و ترمیم سلولی آرتروز زانو:

زانوهائی که دچار آرتروز شدید شده اند دیگر نیاز به تعویض مفصل ندارند و خوشبختانه می توانند با لیزر سلولی کاملا ترمیم و بهبود یابند.
زانوهایی که دچار رماتیسم مفصلی شده و ساییده شده اند دیگر نیاز به استفاده از کورتون نمی باشد ، این دسته از بیماران می توانند با لیزر سلولی مفاصل بیمارشان را درمان نمایند.