لیزر و بهبود آرتریت روماتوئید:

لیزر كم توان اثر درمانی بسیار خوبی بر روی آرتروز مفاصل انگشتان دست و آرتریت روماتوئید دارد. اینگونه بیماران دیگر نیاز به کورتون درمانی ندارند و میتوانند با لیزر سلولی تمامی مفاصل خود را درمان نمایند و از بد شکل شدن مفاصل خود جلوگیری نمایند.