لیزرهای پر توان:

لیزر های پر توان یا همان لیزر های جراحی موجب تخریب بافت می شوند ولی برعكس ، لیزر های كم توان هیچگونه اثر تخریبی نداشته و انرژی حیاتی ، بهبود و بازسازی را به سلول القا می كنند ، مهمترین فاكتور تعیین كننده نوع لیزر ، چگالی توان به ازای واحد سطح است ، پس بنابر این می توان با كاهش غلظت فوتون ها در واحد سطح از یك لیزر پرتوان ، استفاده كم توان كرد.