فیزیولوژی سلولی لیزرهای کم توان:

به دنبال تابش فوتون های لیزر به سلول ، پاسخ سلولی با فعال شدن فوتواکسپتورهای موجود در زنجیره تنفسی واقع در میتوکندری آغاز می شود و در اثر آن ردوکس سلولی تغییر حالت داده و همراه دوبلیکاسیون CAMP و فعال شدن PH با تغییرات حالت غشاء سلولی با جابه جائی کلسیم و تغییرات منجر به ساخته شدن پروتئین می شود ، به این ترتیب پاسخ های سلولی از سطح سلولی به DNA سطح بافت و ارگان کشانده می شود و اثراتی مانند ضد التهاب ، ضد ادم و تورم ، بی دردی ، تکثیر سلولی ، نئوواسکولاریزاسیون و تسریع در ترمیم ، شیفت متابولیسم به سمت هوازی و متعادل کردن سیستم ایمنی حاصل می آید.