خار پاشنه پا:

یكی از موثرترین و بی خطرترین درمان های رایج برای بهبود خار پاشنه  پا لیزر می باشد ، از آنجا كه لیزر می تواند لایه پوششی استخوان به اسم پریوستیوم را مجدد بازسازی نماید بنابر این می تواند استخوان اضافی را به درون خود كشیده و برطرف نماید.