جلسات درمانی لیزر

معمولا به صورت هفته ای دو الی سه بار در نظر گرفته می شود كه این به علت جلوگیری از رسیدن به اثر تجمعی لیزر و رسیدن به دوز مهاری است. جلسات روزانه درمان می تواند با دوز كمتر از ١ الی ٢ ژول بر سانتی متر مربع آغاز شده و در نهایت كمتر از ٤ ژول بر سانتی متر مربع ختم شود ، اثرات بیولوژیك لیزر در هرجلسه معمولا ٩ الی ٧٢ ساعت در سلول بدن باقی می مانند ، اثرات درمانی لیزر از جلسه پنجم به بعد كم كم ظاهر شده و هر چه به جلسه بیست و هشتم نزدیک می شویم درمان کامل تر می شود.

طبق تعریف FDA طول درمان کامل دیسک گردن و دیسک کمر و آرتروز زانو و اعصاب و روان و میگرن و بقیه بیماری ها شش ماه می باشد.
درمان اولیه شانزده جلسه بوده و درمان های نگهدارنده تا شش ماه باید ادامه یابد.