تاثیر لیزرهای کم توان در بهبود سیستم های عصبی و دیگر سلول ها:

  1. Action potential=Ap .1  اثر بر روی پتانسیل فعالیت
  2. اثر بر روی سرعت هدایت اعصاب
  3. اثر بر روی ترمیم و رشد اعصاب صدمه دیده
  4. تحریك بیولژیك به صورت افزایش متابولیسم سلولی
  5. تقویت گردش خون و گشاد شدن عروق
  6. اثرات ضد درد
  7. اثرات ضد التهاب و ضد ادم
  8. تحریك ترمیم زخم