بیوفیزیک لیزر کم توان:

بدن انسان اصولا یك سیستم الكترومغناطیسی است و برهمكنش الكترومغناطیسی ، نقش بنیادی در بیولوژی دارد و ثابت شده است كه سلول های زنده ، نوعی نشر همدوست به نام بیوفوتون از خود منتشر می كنند.