انواع لیزر:

  1. لیزرهای کم توان
  2. لیزرهای پرتوان