اجزای دستگاه لیزر

این دستگاه ها به طور كلی از ٣ قسمت تشكیل شده اند:

١- ماده فعال: ماده ای است که بعد از برانگیخته شدن از خود فوتون ساطع می کند و یکی از مهمترین راه های تقسیم بندی دستگاه های لیزر بر این اساس است.

٢- کاواک: محفظه ای است که ماده فعال در آن قرار می گیرد ، دو آینه در انتها و ابتدای این محفظه به صورت موازی قرار گرفته اند که روند موازی سازی و تهییج را فعال میکنند.

 ٣ – منبع تغذیه: نقش تأمین انرژی لازم جهت عمل تحرک و ایجاد برانگیختگی در اتم ها و یا یون های تشکیل دهنده محیط فعال را ایفا میکند.