اثرات سلولی مولکولی لیزرهای کم توان:

فوتو اكسپتورها: هر واكنش فوتو بیولژیكی به علت جذب طول موج های خاصی از نور توسط مولكول های گیرنده نور رخ می دهد ، به این گیرنده ها در حالت عمومی فتو اكسپتور می گویند ، فتو اكسپتورها شامل سیتو كروم ها ، فلاووپروتئین ها و…. هستند ، مكانیسم اولیه تاثیر لیزر در زنجیره تنفسی رخ می دهد و امكان تحریك رشد سلول بوسیله لیزر فراهم می شود یعنی به عبارت دیگر لیزر فقط روی سلول های بیمار كه نیاز به احیا داشته باشند تاثیر می گذارد. مطالعات نشان داده‌اند كه چندین نوع فعالیت در اثر استفاده از لیزر كم توان تشدید می‌شود ، از جمله ساختن پروتئین و آنزیم های سازنده DNA) DNA ترانسكریپتاز) و تشدید متابولیسم میتوكندری می‌باشد ، ترمیم سلول ها بعد از تخریب ، ترمیم و رشد آكسون عصب تخریب شده (مثلاً از طریق جوانه زدن) و پاسخ های ایمونولوژیكی نیز با این روش بهتر می‌شوند ، بررسی های انجام شده نشان می‌دهد كه كاهش درد و تشدید سرعت ترمیم زخم و افزایش سرعت بازسازی عصب ها نیز از جمله اثرات دیگر لیزر می‌باشند.